A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Adatkezelési tájékoztatója
a Terror Háza Múzeum webshopja keretében történő adatkezelésről

HATÁLYOS: 2022. december 8-tól

1./ A Tájékoztató célja, hatálya, módosítása

1.1./ Jelen Tájékoztató célja, hogy megadja Önnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által a webshop.terrorhaza.hu weboldalon üzemeltetett Terror Háza Múzeum webshopja (a továbbiakban: Webshop) keretében Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

1.2./ Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a webshop.terrorhaza.hu weboldalon a Webshop keretében Ön által megadott személyes adatok kezelésére terjed ki.

1.3./ A Tájékoztató és annak esetleges módosítása a webshop.terrorhaza.hu weboldalon történő közzétételtől hatályos.

1.4./ Adat vagy információ rendelkezésre bocsátása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el jelen Tájékoztató aktuális verzióját a webshop.terrorhaza.hu weboldalon. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson az Alapítvány rendelkezésére, ha jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

2./ Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Vásárló: az az érintett, aki személyes adatait az Alapítvány által működtetett webshop.terrorhaza.hu honlapon a Webshopon keresztül történő megrendelés céljából megadta.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek az Alapítvány minősül.

Adatkezelés: az Ön által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3./ Az adatkezelő megnevezése, adatai

Név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási szám: 01-01-0007526 (Fővárosi Törvényszék)

Adószám: 18237010-2-43

Telefonszám: +361/212-7140

E-mail-cím:

Levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, 1062 Budapest, Andrássy út 60., telefon: +361/374-2600, e-mail-cím:

4./ Az adatkezelés jogalapja

4.1./ A Webshop keretében az Alapítvány által végzett adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], másrészt az, hogy az adatkezelés a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont], továbbá a számlázással kapcsolatban az, hogy az adatkezelés az Alapítványra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

4.2./ Amennyiben Ön a webshop.terrorhaza.hu weboldalon történő regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, abban az esetben megvalósul a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a webshop.terrorhaza.hu weboldalon, abban az esetben a hozzájárulás mellett a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jogalap is megvalósul.

5./ A regisztrációval és a megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés bemutatása

5.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön a Webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a megrendelés előtt lehetősége van regisztrálni a webshop.terrorhaza.hu weboldalon. A regisztrációhoz a Regisztráció menüpont alatt található űrlapot kell kitöltenie. A regisztráció vagy a megrendelés során az Ön által megadott személyes adatokat a webshop.terrorhaza.hu oldal szoftvere a PRAE.HU tulajdonában álló, az Alapítvány által bérelt szerveren kezeli, valamint a Webshop keretében megkötésre kerülő szerződések teljesítéséért felelős munkavállalónak továbbítja.

5.2./ Az adatkezelés jogalapja: Ön a weboldalon történő Regisztráció során az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával – az erre szolgáló checkbox kipipálásával – elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Alapítvány a Webshop keretében kezelje. Így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a Webshop keretében, abban az esetben az adatkezelés további jogalappal bővül: az adatkezelés a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.3./ Az adatkezelés célja: A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webshop.terrorhaza.hu weboldalon történő vásárlás folyamatának érdekében, ami jogszerű adatkezelési cél. Az adatkezelés célja a Webshop üzemeltetése, a Webshop által kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Webshop üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a vásárlói rendelések teljesítése, a rendelések ellenértékének beszedése, így ezek keretében:

 1. a) A Vásárló megrendeléseinek és pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.
 2. b) Megrendelési visszaigazolások küldése a Vásárlónak.
 3. c) A regisztrált Vásárlók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 4. d) Vásárlói kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 5. e) A felhasználói fiókok kezelése.

5.4./ A Webshop keretében kezelt adatok köre:

 1. a) vezetéknév és keresztnév,
 2. b) e-mail-cím,
 3. c) telefonszám,
 4. d) lakcím adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó).

5.5./ Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy a megrendelés során megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a személyes fiók Ön által történő törléséig kezeljük. A Vásárló által megadott személyes adatokat az Alapítvány addig kezeli, amíg a felhasználói fiókja aktív, amíg a Vásárló nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérelmeit e-mail-ben, a e-mail-címre küldött levélben teheti meg.

5.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a webshop.terrohaza.hu szoftvere, valamint a PRAE.HU Kft.  tulajdonában álló szerver, melyet PRAE.HU Kft üzemeltet. A rajta futó a szoftver és annak tartalma az Alapítvány tulajdonát képezik.

6./ Számlázással kapcsolatos adatkezelés bemutatása

6.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön megrendeléssel összefüggésben pénzügyi ellenszolgáltatást teljesít (bankkártyával vagy készpénzben kifizeti a megrendelt termék vételárát) a Webshop keretében, abban az esetben az Alapítvány számlát állít ki a megrendelés ellenértékéről.

6.2./ Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169. § (számla kötelező tartalmi elemei), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 166–169. § (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

6.3./ Az adatkezelés célja: gazdasági esemény (megrendelés és annak teljesítése) alátámasztása, tanúsítása, ami jogszerű adatkezelési cél.

6.4./ Kezelt adatok köre: Természetes személy vevő neve, lakcíme, vásárlás időpontja. Egyéni vállalkozó neve, nyilvántartási száma, székhelye, adószáma, vásárlás időpontja.

6.5./ Az adatkezelés időtartama: 10 év

6.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: Novitax,

7./ A Vásárló kötelezettségei

7.1./ A Webshop keretében bármely Vásárló az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Vásárlók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7.2./ A weboldalon kizárólag a 18. életévét betöltött Vásárló adhat hozzájárulást személyes adatainak kezeléséhez. Ha Ön még nincs 18 éves, akkor ne adjon meg adatokat ezen a weboldalon, illetve ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

8./ Honlaplátogatót érintő adatkezelés

8.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány a webshop.terrorhaza.hu weboldalon cookie-kat (sütiket) használ. Jellemző cookie-k az úgynevezett “jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, “bevásárlókosárhoz szükséges cookie”-k és “biztonsági cookie”-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

8.2./ Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ön a weboldalon az „Elfogadom” gomba kattintással elfogadja az adatkezelést. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8.3./ Az adatkezelés célja: Regisztrált felhasználók esetén a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a látogatók nyomon követése, megrendelők esetén a “bevásárlókosár” nyilvántartása.

8.4./ Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

8.5./ Az adatkezelés időtartama: Session cookie: azonosításhoz a belépésnél, PHP session id: böngésző bezárásával törlődik.

8.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a webshop.terrohaza.hu szoftvere, valamint a PRAE.Hu Kft.  tulajdonában álló és az Alapítvány által bérelt szerver.

8.7./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Alapítvány munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.8./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Harmadik fél cookie-k

8.9./ Az adatkezelés rövid leírása: A webshop.terrorhaza.hu weboldal látogatáselemzésének elvégzése és marketing tevékenységének elvégzése céljából a felhasználók látogatói szokásait a weboldalon elhelyezett harmadik fél (Facebook és Google) cookie-k monitorozzák és továbbítják feléjük. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.10./ Az adatkezelés jogalapja: A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ön a weboldalon az „Ok, értettem” gombra kattintással hozzájárul a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez, adatkezeléshez.

8.11./ Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a weboldal felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a weboldal használatáról látogatáselemzés és marketing tevékenység céljából.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közvetlenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):

– A weboldal látogatottságának mérése, a weboldal egyes oldalai megtekintési gyakoriságának mérése és ez egyes oldalak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a weboldalt a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.

– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

– Azon weboldal azonosítása, amelyről a Felhasználó jelen weboldalra érkezett, annak érdekében, hogy az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

8.12./ Kezelt adatok köre: A weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje, valamint a Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A weboldal látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

– a weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,

– a weboldal egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,

– mely másik weboldalról érkezett jelen weboldalra a Felhasználó (csak olyan weboldal esetén, melyen a jelen weboldalra mutató link van elhelyezve),

– a weboldalt meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),

– weboldal böngészése kezdésének időpontja,

– a weboldal elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,

– a weboldal böngészésének időtartama.

8.13./ Az adatkezelés időtartama: az adatok megőrzésének időtartamára a Facebook és a Google adatkezelési irányelvei adnak tájékoztatást: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=hu és https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation.

8.14./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a webshop.terrohaza.hu szoftvere, valamint a PRAE.Hu Kft.  tulajdonában álló és az Alapítvány által bérelt szerver.

Az adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit is használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google cookie-k megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő cookie-kat (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen cookie-k által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. is hozzáfér.

8.15./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. A Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) ezen szolgáltatásai révén szintén hozzáfér a weboldal látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ennek során a Google és a Facebook az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. Ezen szolgáltatók az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem férnek hozzá. További tájékoztatás:

8.16./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában, vagy privát/inkognitó módban használni a weboldalt, így elkerülve a tevékenységük saját Facebook/Google profiljukhoz kapcsolódó naplózását.

9./ Adatkezelők, adatfeldolgozók, adattovábbítás

9.1./ A Vásárló jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.) mint adatkezelő által a webshop.terrohaza.hu – mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. emelet) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló e-mail-címe, telefonszáma, számlázási cím adatai, szállítási cím adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9.2./ A Webshop keretében a Vásárlók által megadott személyes adatokat az Alapítvány számviteli kötelezettségeit teljesítő megbízott könyvelőcég, valamint az Alapítvány azon munkavállalói kezelik és dolgozzák fel, akiknek munkaköri kötelezettsége a Webshop keretében történő megrendelések teljesítése, a számla elkészítése, az ellenérték megfizetésének ellenőrzése. A regisztráció során megadott személyes adatokat a webshop.terrorhaza.hu szoftvere az Alapítvány tulajdonában álló szerveren tárolja, azt harmadik személy nem kapja meg.

9.3./ A Vásárló a Regisztrációval és a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 9.1. és 9.2. pontban megjelölt személyek az adatait kezeljék és feldolgozzák.

9.4./ Személyes adatait – a 9.1. és 9.2. pontban foglaltakon kívül – harmadik személynek nem továbbítjuk, kivéve, ha ezt törvény, vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezővé teszi.

9.5./ A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más természetes és jogi személyeknek.

10./ Adatbiztonsági intézkedések

10.1./ Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

10.2./ A részünkre megadott személyes adatokat az adatátvitel során és a megérkezésük után is védjük. Mindazonáltal az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak nincs 100 százalékban biztonságos módszere. Bár személyes adatainak védelmére a kereskedelemben elfogadott megoldásokat alkalmazunk, abszolút biztonságot nem garantálhatunk.

10.3./ Az Alapítvány informatikai rendszere szerveren található, amit a Magyar Telekom Nyrt. biztonságos, e célra kialakított szervertermében tárol.

10.4./ Az Alapítvány informatikai rendszerének és hálózatának védelméről, biztonságáról az üzemeltető védelmi eljárásokkal gondoskodik, így különösen:

 1. a) A Vásárló saját fiókprofilját csak a Vásárló által megadott jelszóval és egyedi azonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.
 2. b) Személyes adatait biztonságos szerveren tároljuk. A szerverhez csak az Alapítvány egyes munkatársai férhetnek hozzá, jelszó használatával,
 3. c) Az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentést készítünk,
 4. d) Fizikai védelem: A szerver kerítéssel, viedómegfigyelő-rendszerrel, fegyveres őrökkel, többlépcsős beléptetéssel megoldott adatközpontban található,

11.1./ A Rendelet szóhasználata szerint „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

11.2./ Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az Aapítványnak kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját. Ha az Alapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11.3./ Ön bármikor kapcsolatba léphet a Közalapítvánnyal vagy az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 1. a) Önnek joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról tájékoztatást, valamint a kezelt és feldolgozott adatairól másolatot kérni (tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog – Rendelet 15. cikk, Infotv. 15. §).
 2. b) Önnek joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy a befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog – Rendelet 16. cikk, Infotv. 17. §).
 3. c) Önnek joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha személyes adatai nyilvánosságra kerültek, akkor a törlés iránti kérelmét az Alapítvány más adatkezelő részére is továbbítsa (törléshez való jog – Rendelet 17. cikk, Infotv. 17. § (2) bekezdés).
 4. d) Önnek joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog – Rendelet 18. cikk).
 5. e) Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog – Rendelet 20. cikk).
 6. f) Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog – Rendelet 21. cikk, Infotv. 21. §).
 7. g) Önnek joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem érinti (hozzájárulás visszavonásához való jog – Rendelet 7. cikk (3) bekezdés).
 8. h) Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Rendelet 77. cikk).

11.4./ A 11.3. pont szerint bármely kérelmet minden esetben e-mail-ben az e-mail-címre, vagy postai úton az Alapítvány 1062 Budapest, Andrássy út 60. szám alatti postacímére kell elküldeni.

11.5./ Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail:

11.6./ Ha az Alapítvány az Ön (érintett) kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Alapítvány tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.7./ Ha Ön az Alapítvány döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Alapítvány a határidőt elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per az Ön választása szerint az Alapítvány székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Az Alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék.

12./ Egyebek

12.1./ Az Alapítvány mint adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.2./ A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2022. január 7.